Achter de schermen van de vereniging St. Paschalis Baylon is er een grote groep leiding en ouders actief om onze leden leuke activiteiten aan te bieden.
Om dit alles in goede banen te leiden voor de speltaken bestaat onze organisatie uit:

De groepsraad
In de groepsraad zijn alle leden en commissies van de vereniging vertegenwoordigd.
Twee keer per jaar komt de groepsraad bijeen.
In het voorjaar als ‘kleine groepsraad’, met afgevaardigden van de leidingteams en in het najaar als ‘grote groepsraad’, waarbij alle teamleden en bestuursleden aanwezig zijn.
In de groepsraad wordt in het algemeen het reilen en zeilen van de vereniging besproken als geheel en van de speltakken en commissies afzonderlijk.
Onderwerpen zijn daarbij bijvoorbeeld het jaarprogramma, speltakprogramma’s, kampactiviteiten en de financiën.
In de groepsraad hebben tevens de contactpersonen van de speltakken zitting.
Voor vragen en problemen die leden of hun ouders niet of moeilijk bespreekbaar vinden met de leiding of het bestuur, kan men terecht bij de vertrouwenspersoon van de vereniging. Ook hij of zij is lid van de groepsraad.

Groepsbestuur
Het groepsbestuur zorgt voor het dagelijks bestuur van de gehele vereniging.
Veelal bestaat een scoutingbestuur uit leden die ooit bij de St. Paschalis begonnen zijn als lid bij één van de speltakken en daarna leiding zijn geworden of zijn geweest.
De St. Paschalis heeft er echter specifiek voor gekozen om 2 tot 3 ouders van de leden in het bestuur op te nemen.
Op deze manier wil zij onder andere een objectieve maatschappelijke organisatie zijn.
De gekozen bestuursleden kunnen alle functies in het bestuur vervullen, van algemeen lid tot secretaris, penningmeester of voorzitter.
Het bestuur komt ongeveer eens per 2 maanden samen en bespreekt daar de onderwerpen aangaande de gehele St. Paschalis, de continuïteit van de groep en de financiële situatie.
Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Teamoverleg
Naast hun eigen speltakoverleg heeft de leiding van de speltakken gezamenlijk eens per 2 maanden een gecombineerd overleg in het teamoverleg.
Hierbij worden de gezamenlijke groepsactiviteiten besproken en eigen ervaringen en tips uitgewisseld.

ARBO commissie
Veiligheid, hygiëne en gezondheid zijn belangrijke uitgangspunten bij het organiseren en uitvoeren van de scoutingactiviteiten.
Er is voor gekozen hier een aparte commissie voor in te stellen.
Deze 4 leden tellende commissie stelt kaders rond belangrijke onderwerpen zoals feesten en ongewenste intimiteiten. Ook verzorgt ze procedures en vaardigheids- en kennistrainingen in eigen beheer of door externe specialisten op het gebied van eerste hulp, wat te doen bij brand of het voorkomen hiervan en veilig activiteiten organiseren en uitvoeren.

 

Vertrouwenspersoon

Wij vinden dat Scouting Sint Paschalis Baylon een groep moet zijn waarin open en transparant met elkaar wordt omgegaan en waarin iedereen die lid is van onze groep zich thuis en veilig voelt. Wij doen daar ons best voor door het onderwerp Sociale veiligheid (o.a. met het instrument “In Veilige Handen” van Scouting Nederland) levend te houden en door periodiek voor alle vrijwilligers van onze groep een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen. Toch kan het zijn dat je in een situatie komt waarover je graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit geldt zowel voor jeugdleden, hun ouders als voor vrijwilligers. Voor dit soort situaties is er binnen Scouting Paschalis Baylon een vertrouwenspersoon aangesteld. Onze vertrouwenspersoon is Linda Gielen. Linda is al meer dan 25 jaar betrokken bij onze groep. Linda kent de groep en het huidige leidingteam goed en vindt het leuk om de rol van vertrouwenspersoon op zich te nemen.

Jullie kunnen haar bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gedragscode en aannamebeleid

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen Scouting Paschalis Baylon vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode. 

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie hebben we als bestuur een aannamebeleid opgesteld. Daarin hebben we beschreven welke stappen worden doorlopen en welke afspraken er gemaakt worden bij de aanname van een vrijwilliger. We gaan daarbij naast een intake gesprek uit van een proefperiode van 3 maanden. In die periode wordt de nieuwe vrijwilliger niet alleen inhoudelijk ingewerkt, maar gaan we ook in op zaken die te maken hebben met de sociale veiligheid (o.a. gedragscode, aanvragen VOG en bekend worden met alle protocollen). Daarnaast besteden we aandacht aan de scholingsbehoeften.

Aannamebeleid

Gegevensbeheer en Privacy
Wij nemen de privacy van onze leden heel serieus. Wij gaan immers om met mogelijk gevoelige informatie over de leden. Daarom houden wij ons aan een aantal regels bij het omgaan met alle gegevens. Deze zijn terug te vinden in ons privacybeleid.


Het Fonteynhuys
Alles wat te maken heeft met de leden en het functioneren van de speltakken is georganiseerd vanuit de vereniging St. Paschalis Baylon.
De accommodaties en spelmaterialen waar de leden gebruik van maken zijn eigendom van de stichting ‘Het Fonteynhuys’.
Zij is verantwoordelijk voor het beheer, het onderhoud, vervangt en schaft nieuwe materialen aan.
Naast het eigen gebruik is er ook de mogelijkheid tenten te huren, verhuur van tenten aan scholen of andere maatschappelijke organisaties of de verhuur van de accommodaties aan de leden.
De stichting bestaat uit het bestuur en voor de uitvoering uit een Technisch Materiaal Team, TMT.
Het TMT is verantwoordelijk voor het onderhoud, herstel en de veiligheid van de accommodaties.
Alle functies binnen Het Fonteynhuys worden bekleed door leden van de St. Paschalis Baylon.
Elk jaar organiseren zij onder andere een klusdag waar ook de hulp van ouders zeer gewaardeerd wordt.
Zie voor meer informatie www.hetfonteynhuys.nl